跳到主要內容區塊
:::  
網站導覽 回首頁
:::

活動快報

起始活動日期:2019/01/25終止活動日期:2222/12/31
發佈日期:2019/01/24類別:最新訊息
活動訊息: นายจ้างโปรดระวังเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตักเตือนให้แรงต่างชาติรู้จักการปกป้องสัตว์

內容:

กระทรวงแรงงานขอกล่าวตักเตือนให้ว่านายจ้างควรประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์แก่แรงงานต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันไม่ให้แรงงานต่างชาติถูกลงโทษเนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและการไม่รู้ซึ่งกฎหมาย แล้วกระทำผิดกฏระเบียบโดยความรู้ไม่เท่า ทันจนเป็นผู้ทำให้ถูกลงโทษแล้วตกงาน เป็นผลทำให้ไม่สามารถมาทำงานที่ไต้หวันได้อีก บริษัทจัดหางานควรจะเข้าถึงหน้าที่ตรงส่วนนี้ตามที่สมควรพึง กระทำ สนับสนุนช่วยเหลือนายจ้างสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความสูญเสียจากการทำร้ายหมาและแมว สำนัก งานพัฒนาแรงงานแห่งกระทรวงแรงงาน ด้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการเคารพชีวิตสัตว์เป็นฉันทามติทางสังคม ทางประเทศไต้หวันจึงมีกฎหมายการคุ้มครอง ชีวิตสัตว์เพื่อคุ้มครองชีวิตของสัตว์ กฎระเบียบว่าด้วยการห้ามทารุณกรรม ฆ่าหรือกินสุนัขหรือแมวและสัตว์อื่นๆ ฯลฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความแตก ต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ทัศนคติมุมมองบางส่วนที่แตกต่างเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองดูแลสัตว์เช่นสุนัขหรือแมว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่อง เศร้าสลดสำหรับการลงโทษพนักงานต่างชาติกรณีกระทำผิดกฏระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ สำนักงานพัฒนาแรงงานขอเตือนว่านายจ้างทุกท่านควร ให้ "การฝึกอบรมก่อนการจ้างงาน" แก่แรงงานต่างชาติก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน เนื้อหาการให้การอบรมประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่นกฎหมายคุ้มครอง สัตว์ระหว่างที่ทำงานในประเทศไต้หวัน เรียกร้องว่านายจ้างจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่การส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบว่ากฎพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ ให้แรงงานทุกคนรับทราบ สำนักงานพัฒนาแรงงานขออธิบายดังนี้ว่า สำหรับบริษัทหรือนายจ้างที่ได้จ้างแรงงานต่างชาติ หลังแรงงานเดินทางเข้าที่ไต้หวัน แล้ว นายจ้างควรจะประชาสัมพันธ์เรื่องกฏระเบียบ ประกอบด้วยเรื่องการตักเตือนแก่แรงงานต่างชาติไม่ควรละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ด้วยการฆ่าหรือ กินสุนัขหรือแมวในระหว่างที่ทำงานอยู่ประเทศไต้หวัน ทำพบว่ากระทำผิดโทษสูงสุดคือ ต้องโทษจำคุก 2 ปี ขณะเดียวกันก็สามารถลงโทษสูงสุดด้วยการ ปรับลงโทษเป็นเงินสูงถึง 2 ล้านเหรียญไต้ไหวัน ทั้งนี้เมื่อมีคดีต้องโทษก็จะทำให้ต้องตกงาน และไม่สามารถทำงานในไต้หวันได้อีกต่อไป นอกจากนี้หาก
นายจ้างไม่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบที่แรงงานต่างชาติควรรับรู้ และไม่ทำการปรับปรุงตามบทลงโทษที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกลงโทษ
ทั้งนี้สามารถลงโทษบริษัทจัดหางานด้วยการปรับเป็นเงินสูงสุด 30 แสนเหรียญ
ไต้หวัน สำหรับนายจ้างที่ไม่ทราบวิธีการส่งเสริมพระราชบัญญัติการคุ้มครองสัตว์ สามารถเข้ามาไปดูเพื่อศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์การคุ้มครองสิทธิแรง
แรงงานต่างชาติได้ที่เว็บไซต์ (https://fw.wda.gov.tw/) ซึ่งมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ไทยเวียดนามและอินโดนีเซียด้วยกันทั้งหมด 4 ภาษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการคุ้มครองสัตว์ นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาแรงงานก็อาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ผ่านการกระจายเสียงทางวิทยุ โฆษณาและช่องทางอื่นๆ ขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาแรงงานก็ได้ร่วมมือกับกระทรวง
เกษตร เช่นคดีความเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายสุนัขหรือแมว ประชาชนสามารถโทรไปแจ้งที่สายตรงคุ้มครองสัตว์ของกระทรวงเกษตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0800-231-532 ถ้าหากเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ สามารถโทรไปที่กระทรวงแรงงาน “สายตรง 1955 ร้องเรียนและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน” เพื่อ
ช่วยโอนเรื่องไปยังหน่วยงานคุ้มครองสัตว์ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้น